Indexpage.nl
 

   
 

DISCLAIMER en PRIVACY POLICY

Indexpage.nl respecteert de privacy van iedere betrokkene en draagt er zorg voor dat persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld.

Log Files

Zoals bij veel websites worden door de webserver, waarop Indexpage.nl gehost is, logfiles aangemaakt. De informatie in deze logfiles bestaat onder andere uit het IP adres, type browser,welke pagina's binnen deze website worden bezocht en andere informatie welke niet direct gelinkt is aan het identificeren van een persoon.

Hier een voorbeeld van dit soort logfiles:

127.0.0.1 - - [23/Jun/2015:15:50:17 +0200] "GET / HTTP/1.1" 200 3417 "-" "Mozilla/5.0 (X11; Linux i686; rv:31.0) Gecko/20100101 Firefox/31.0 Iceweasel/31.7.0"
127.0.0.1 - - [23/Jun/2015:15:50:17 +0200] "GET /icons/logo.png HTTP/1.1" 200 6040 "http://127.0.0.1/" "Mozilla/5.0 (X11; Linux i686; rv:31.0) Gecko/20100101 Firefox/31.0 Iceweasel/31.7.0"
127.0.0.1 - - [23/Jun/2015:15:50:17 +0200] "GET /favicon.ico HTTP/1.1" 404 500 "-" "Mozilla/5.0 (X11; Linux i686; rv:31.0) Gecko/20100101 Firefox/31.0 Iceweasel/31.7.0"

Persoonsgegevens

Onder persoonsgegevens worden gegevens verstaan die herleidbaar zijns tot een "geidentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon". Dat betekent dat de naam van een persoon op wie de gegevens betrekking hebben bekend is, dan wel dat die persoon kan worden achterhaald.
Voorbeelden van persoonsgegevens zijn een naam van een persoon of een huisadres, maar ook een e-mailadres kan een persoonsgegeven zijn.
Via deze site worden geen specifieke persoonsgegevens verzameld, tenzij U ervoor kiest deze informatie te verschaffen.
Indien U per e-mail of via webformulieren persoonsgegevens aan Indexpage.nl verstrekt, worden deze slechts verzameld en gebruikt voor het doel waarvoor U ze achterlaat.

Beheer van informatie

De persoonsgegevens worden niet vrijgegeven behalve in het geval dat gereageerd moet worden op dagvaardingen, gerechtelijke bevelen of rechtmatige verzoeken van autoriteiten, en/of wanneer U de wetten overtreedt volgens het rechtssysteem in Nederland.

Wijzigingen in het privacybeleid

Indexpage.nl kan indien gewenst wijzigingen aanbrengen in dit beleid. Als dat het geval is, zal dat op deze pagina te zien zijn; check dat dus regelmatig.

COOKIES

Indexpage.nl maakt gebruik van cookies . Cookies zijn kleine tekstbestanden die op een pc worden geplaatst en die worden uitgelezen door een browser.
Cookies worden door deze website gebruikt voor het analyseren van het gebruik van deze website om de website daarmee te kunnen verbeteren.

BLOKKEREN VAN COOKIES

U kunt Uw internet browser zo instellen dat U wordt gewaarschuwd als er een cookie wordt geplaatst. Ook kunt U het plaatsen van cookies volledig blokkeren. U kunt dan echter mogelijk niet van alle onderdelen van de websites gebruikmaken. Voor meer informatie over het aanpassen van de cookie-instellingen van Uw browser verwijzen wij naar het Instellingenmenu van uw browser, bijvoorbeeld Microsoft Internet Explorer, Google Chrome, Firefox. Wij maken U er op attent dat indien u gebruik maakt van een andere computer, U daar Uw browserinstellingen opnieuw dient aan te passen.

Links naar andere websites.

Indexpage.nl kan links bevatten naar websites van derden. Indexpage.nl heeft geen zeggenschap over die sites noch over hun privacymaatregelen. Indexpage.nl ondersteunt websites van derden niet en doet hierover geen uitspraken. De persoonsgegevens die U verstrekt aan derden, vallen niet onder de privacyverklaring van Indexpage.nl. U wordt aangeraden aan het privacybeleid van andere sites te lezen voordat U persoonsgegevens verstrekt.

De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)

Ook persoonsgegevens die via internet worden verzameld, bewaard, gebruikt, of op enige andere vorm ter beschikking gesteld, met elkaar in verband gebracht, alsmede afgeschermd worden, vallen onder deze wet. Op grond van de Wbp dient, voordat persoonsgegevens worden gebruikt, de persoon daarvan op de hoogte te worden gesteld en dient ook het doel te worden meegedeeld waarvoor ze verzameld worden (artikel 33). Persoonsgegevens worden dus alleen gebruikt als dat uitdrukkelijk is meegedeeld. Uw gegevens kunnen echter wel worden gebruikt voor opsporing, als strafbare feiten worden gepleegd of strafbare uitlatingen worden gedaan en verdere uitzonderingen zoals genoemd in artikel 43 van de Wbp.

DISCLAIMER

Alle genoemde handelsmerken en merknamen zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars. Bij het gebruik van deze website verklaart U zich accoord met deze Disclaimer

Indexpage.nl verklaart dat deze site op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld, maar kan niet instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie, noch voor de inhoud en/of juistheid van websites waarnaar vanaf deze website verwezen wordt.

Indexpage.nl aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor eventueel geleden schade, van welke aard dan ook, ontstaan door het gebruik van de aangeboden informatie..

Dit is een site die ik zonder speciaal oogmerk of hoger doel overeind hou; ik doe dit zuiver voor de "aardigheid", om bezig te blijven dus.... De onderwerpen waar ik zo nodig wat over vertellen wil, hoeven niet noodzakelijker wijze met elkaar te maken te hebben..!

Omdat een illustratie inderdaad soms meer zegt dan duizend woorden, gebruik ik in de layout wat afbeeldingen die al dan niet van het Internet afkomstig kunnen zijn..De afbeeldingen vallen bij mijn beste weten onder het publieke domein, of kunnen hoogstens als vrij te gebruiken verwijzingen naar andere sites, musea, universiteiten e.d. worden gezien.

Mocht U vinden of denken dat U rechten op bepaalde afbeeldingen kunt doen gelden, of U vindt dat een bepaalde afbeelding voor U storend, kwetsend of wat al niet is, laat dat dan een beetje gefundeerd weten, dan verwijder ik e.e.a. meteen of pas dat aan met vermelding of zoiets...

Personen die op een foto zichtbaar zijn op deze website en hiertegen bezwaar hebben, kunnen dit kenbaar maken via e-mail. Stuur de betreffende foto mee in het bericht, zodat de hiertoe geeigende maatregelen kunnen worden ondernomen.

Als u een geschil hebt met een of meerdere gebruikers, eigenaren, e.d. van gelinkte sites, dient u dit zelf op te lossen.

U vrijwaart Indexpage.nl van enigerlei vorderingen, aanspraken op schadevergoeding en dergelijke, verband houdende met geschillen die voortkomen en/of relateren met/aan het gebruik van haar website.

Indexpage.nl LEVERT DE SITE (ZOALS U ZE AANTREFT) ZONDER ENIGE UITDRUKKELIJKE, VERONDERSTELDE OF WETTELIJKE GARANTIE.

Indexpage.nl BIEDT GEEN ENKELE VERONDERSTELDE WAARBORG INZAKE EIGENDOM, VERHANDELBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL VAN DE OP HAAR SITE GENOEMDE DIENSTEN EN/OF INFORMATIE VAN WELKE AARD DAN OOK.

 

 


Disclaimer en Privacy Statement    Contact

Creative Commons-Licentie